Algemene voorwaarden Van Kerkhoff Art

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Van Kerkhoff Art Schelmseweg 8

6861 WV Oosterbeek

Nederland

T (065) 763-5413
E info@vankerkhoff-art.com
KVK 75765985
BTW nummer NL001897842B31

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor

communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het

gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen

maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of

tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is

verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

General terms and conditions Van Kerkhoff Art

General terms and conditions based on model terms and conditions of Stichting WebwinkelKeur.

Table of contents

Article 1 - Definitions
Article 2 - Identity of the entrepreneur
Article 3 - Applicability
Article 4 - The offer
Articele 5 - The agreement
Article 6 - Right of withdrawal
Article 7 - Costs in case of withdrawal
Article 8 - Exclusion of the right of withdrawal
Article 9 - The price
Article 10 - Compliance and warranty
Article 11 - Delivery and execution
Article 12 - Duration transactions: duration, termination and extension
Article 13 - Payment
Article 14 - Complaints procedure
Article 15 - Disputes
Article 16 - Additional or different provisions

Article 1 - Definitions

In these terms and conditions, the following definitions shall apply:

1. Reflection period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal; Read all about the cooling-off period.

2. Consumer: the natural person who is not acting in the exercise of profession or business and enters into a distance contract with the entrepreneur;

3. Day: calendar day;

4. Distance transaction: a distance contract relating to a series of products and/or services of which the delivery and/or purchase obligation is spread over time;

5. Durable data carrier: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally, to be stored in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information as possible.

6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to renounce the distance contract;

7. Model form: the model form for withdrawal made available by the entrepreneur which a consumer can fill in when he wants to exercise his right of withdrawal.

8. Entrepreneur: the natural or legal person who remotely offers products and/or services to consumers offers;

9. Distance contract: an agreement whereby, within the framework of a by the entrepreneur system organised by the entrepreneur for distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement exclusive use is made of one or more techniques for distance communication;

10. Technique for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur having come together in the same room at the same time.

11. General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of the entrepreneur.

Article 2 - Identity of the entrepreneur

Van Kerkhoff Art Schelmseweg 8
6861 WV Oosterbeek The Netherlands

T (065) 763-5413
E info@vankerkhoff-art.com CHAMBER OF COMMERCE 75765985 VAT number NL001897842B31

Article 3 - Applicability

1. These general terms and conditions apply to every offer of the entrepreneur and to every concluded distance contract and orders between entrepreneur and consumer.

2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions shall be made consumer available. If this is not reasonably possible, before the remote agreement is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be inspected at the entrepreneur's premises and that they will be made available at the consumer's request as soon as possible.

3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer in such a way that it can be stored by the consumer in a simple manner can be stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be inspected electronically. conditions can be inspected electronically and that at the consumer's request they will be made available electronically or otherwise free of charge. will be sent electronically or otherwise free of charge.

4. In case specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third apply, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer may, in case of conflicting general terms and conditions always rely on the applicable provision that is most favourable to him.

5. If one or more provisions in these general terms and conditions at any time are wholly or partially are null and void or annulled, then the agreement and these terms and conditions shall otherwise remain in force and the provision in question shall be consulted immediately. The provision concerned shall be replaced forthwith in mutual consultation by a provision that approaches the purport of the original provision as closely as possible. The original as closely as possible.

6. Situations that are not regulated in these general terms and conditions should be assessed 'in the spirit of these general terms and conditions.

7. Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions are to be interpreted 'in the spirit' of these general terms and conditions.

Article 4 - The offer

1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this shall be expressly mentioned in the offer.

2. The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adjust the offer.

3. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services on offer. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. make. If the entrepreneur uses images these are a truthful representation of the products and/or services offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind the entrepreneur.

4. All images, specifications and data in the offer are indicative and can not be a reason for compensation or dissolution of the agreement.

5. Images of products are a true representation of the products offered. Entrepreneur cannot guarantee that the colours displayed correspond exactly to the real colours of the products.

6. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what the rights and obligations attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:
the price including taxes;
any shipping costs the way in which the agreement will be concluded and which actions are necessary for this; whether or not the right of withdrawal is applicable;

the method of payment, delivery and performance of the agreement;

the period for accepting the offer, or the period within which the entrepreneur guarantees the price

guarantees;

the height of the tariff for distance communication if the costs of using the technique for

distance communication are calculated on a basis other than the regular basic rate for the means of communication used;

whether the agreement will be archived after conclusion and, if so, on which

can be consulted;

the manner in which the consumer, before concluding the contract, can check the data provided by him in the context of the

agreement can check and, if desired, repair the data provided by him; any languages other than Dutch in which the contract can be concluded;

the behavioural codes to which the trader is subject and the way in which the consumer can consult these

codes of conduct can be consulted electronically; and
the minimum duration of the distance contract in case of an extended transaction.

Article 5 - The agreement

1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfilment of the conditions laid down thereby.

2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur shall immediately confirm electronic way the receipt of the acceptance of the offer. As long as the agreement of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.

3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur shall take appropriate technical and organisational measures to secure the electronic transfer of data and shall ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.

4. The entrepreneur may - within legal frameworks - inform himself whether the consumer can meet his payment obligations, as well as of all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the remote agreement.

responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good grounds not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or application or to attach special refuse or attach special conditions to the execution.

5. The entrepreneur shall accompany the product or service to the consumer the following information, in writing or in

in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible way on a long-term data carrier. durable data carrier:

the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;

the conditions on which and the way in which the Consumer may exercise the right of withdrawal,

or a clear statement as to the exclusion of the right of withdrawal;

the information on guarantees and existing after-sales services;

the data included in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the entrepreneur has already provided this data to

the consumer before the performance of the agreement;
the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration.

6. In case of a duration transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

7. Each agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.

Article 6 - Right of withdrawal

On delivery of products:

1. When purchasing products, the consumer has the option of dissolving the agreement without giving any

reasons for a period of 14 days. This reflection period commences on the day after receipt of the product

by the consumer or a previously designated by the consumer and made known to the entrepreneur representative.

2. During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only

unpack or use the product only to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product.

product. If he exercises his right of withdrawal, he shall return the product with all

delivered accessories and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to the entrepreneur

return, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.

3. If the consumer wishes to exercise his right of withdrawal, he is obliged to do so within 14 days,

after receipt of the product, to the entrepreneur. The consumer should make this known

form or by another means of communication such as e-mail. After the

consumer has made it known that he wishes to exercise his right of withdrawal, the customer must return the product

return the product within 14 days. The consumer has to prove that the delivered goods were returned in time, for instance by means of a

returned on time, for example by means of proof of dispatch.

4. If the customer has not expressed the wish to make use of the right of withdrawal after the expiry of the periods referred to in

right of withdrawal or has not returned the product to the entrepreneur, the purchase is a fact.
On delivery of services:

1. In case of delivery of services, the consumer has the option of dissolving the agreement without giving reasons for a

dissolve the agreement for at least 14 days, starting on the day of entering into the agreement.
2. To make use of his right of withdrawal, the consumer will focus on the by the entrepreneur with the offer and/or at the latest upon delivery provided reasonable and clear instructions.

Article 7 - Costs in case of withdrawal

1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, at most the costs of return for his account.

2. If the Consumer has paid an amount, the Entrepreneur shall return this amount as soon as possible, but no later than

within 14 days after revocation. This is subject to the condition that the product has already been received by the entrepreneur.

Repayment will be made via the same payment method used by the consumer unless the consumer has

expressly authorises another payment method.

3. If the product is damaged due to careless handling by the consumer, the consumer is

liable for any decrease in value of the product.

4. The consumer cannot be held liable for depreciation of the product when by

the entrepreneur has not provided all legally required information on the right of withdrawal, this should

be done before the conclusion of the purchase agreement.

Article 8 - Exclusion of right of withdrawal

1. The entrepreneur can exclude the consumer's right of withdrawal for products as described in paragraphs 2

and 3. The exclusion of the right of withdrawal only applies if the trader clearly stated this in the offer,

at least in good time before concluding the contract, has stated this.
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products
that have been made by the entrepreneur in accordance with the consumer's specifications; that are clearly personal in nature
that cannot be returned due to their nature;

which spoil or age quickly;

the price of which is subject to fluctuations on the financial market over which the trader has no influence

has no influence;

for individual newspapers and magazines;

for audio- and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal;

for hygienic products of which the consumer has broken the seal.

3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services

concerning accommodation, transport, restaurant business or leisure activities to be performed on a certain date or

during a certain period;

the delivery of which commenced with the express consent of the consumer before the withdrawal period has

expired;
concerning betting and lotteries.

Article 9 - The price

1. During the validity period stated in the offer, the prices of the products and/or services are not increased, except for price changes due to changes in VAT rates.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur may offer products or services whose prices are subject to

fluctuations in the financial market and on which the entrepreneur has no influence, with variable prices.

offer. This connection to fluctuations and the fact that any prices mentioned are target prices shall be stated with the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only allowed if they are the result of statutory regulations or provisions.

4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only allowed if the entrepreneur has stipulated this and:
they are the result of legal regulations or stipulations; or
the consumer is authorised to terminate the contract on the day on which the price

price increase takes effect.
5. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.

6. All prices are subject to printing and typesetting errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors.

No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors. In case of printing and typesetting errors, the entrepreneur is not obliged to deliver the product according to the wrong price.

price.

Article 10 - Conformity and warranty

1. The entrepreneur guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the

offer, to the reasonable requirements of soundness and/or usability and to the existing statutory

existing statutory provisions and/or government regulations on the date the contract was concluded.

If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than

normal use.

2. A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does not affect the legal rights and

claims that the consumer can enforce against the entrepreneur on the basis of the agreement.

3. Any defects or wrongly delivered products should be reported to the entrepreneur within 2 months after delivery.

in writing. The products should be returned in the original packaging and in new condition. new condition.

4. The guarantee period of the entrepreneur corresponds to the factory guarantee period. The entrepreneur is, however

never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the consumer, nor for any advice regarding the use or application of the products. products.
5. The guarantee does not apply if:

the consumer has repaired and/or modified the delivered products himself or had them repaired and/or modified by third parties; or

repaired and/or modified by third parties;
the delivered products have been exposed to abnormal conditions or otherwise carelessly treated, or treated or treated contrary to the instructions of the entrepreneur and/or on the packaging;

the inadequacy is entirely or partially the result of regulations which the government has set or will set

the nature or quality of the materials used.

Article 11 - Delivery and execution

1. The entrepreneur shall take the greatest possible care when receiving and

execution of product orders and in assessing requests for the provision of services.

2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the company.

3. With due observance of that stated in paragraph 4 of this article, the company will process accepted

expeditiously but at the latest within 30 days, unless the consumer has agreed to a longer delivery period.

with a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or can only partially be

can only be partially carried out, the consumer will be informed within 30 days after he has placed the order.

he has placed the order. In that case, the consumer has the right to dissolve the agreement without cost

dissolve the agreement. The consumer is not entitled to damages.

4. All delivery terms are indicative. The consumer cannot derive any rights from any terms mentioned.

rights. Exceeding a term does not entitle the consumer to compensation.

5. In the event of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, the entrepreneur will refund the consumer the amount paid as

paid as soon as possible, but at the latest within 14 days after dissolution.

6. If delivery of an ordered product turns out to be impossible, the entrepreneur will make an effort to make a

replacement product. At the latest upon delivery, it will be clearly and comprehensibly

that a replacement article is being delivered. With replacement items, the right of withdrawal cannot

be excluded. The costs of any return shipment shall be borne by the entrepreneur.

7. The risk of damage and/or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of

delivery to the consumer or a designated representative made known to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise.

Article 12 - Duration transactions: duration, termination and renewal

Termination

1. The consumer may terminate an open-ended contract that was concluded for the regular

delivery of products (including electricity) or services, at any time in compliance with the applicable termination rules and a

notice of up to one month.
2. The consumer may terminate a fixed-term contract that was concluded for the regular

delivery of products (including electricity) or services, at any time towards the end of the fixed term with

definite term with due observance of the applicable termination rules and a period of notice not exceeding one month.

of not more than one month.

3. The consumer may terminate the agreements referred to in the previous paragraphs:

terminate at any time and not be limited to termination at a specific time or in a specific

period;

at least terminate them in the same way as they were entered into by him;

always terminate with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.

Extension

1. A fixed-term contract that was concluded for the regular delivery of products

(including electricity) or services, may not be tacitly extended or renewed for a

specific duration.

2. Contrary to the previous paragraph, an agreement that was entered into for a definite period and which extends to the regular

delivery of daily or weekly newspapers and magazines may be tacitly renewed for a fixed term not exceeding three months, if the

fixed term of no more than three months, if the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension with a

the extension with a notice period not exceeding one month.

3. An agreement entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products

or services, may only be tacitly extended for an indefinite period of time if the consumer may terminate it at any time with a period of notice not exceeding one month.

terminate the contract with a period of notice that does not exceed one month and a period that does not exceed three months

in case the agreement provides for regular, but less than once a month, delivery of daily,

news and weekly newspapers and magazines.
4. A contract with a limited duration for the regular delivery of daily or weekly newspapers

magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly prolonged and ends automatically at the end of the trial or introductory subscription period.

automatically at the end of the trial or introductory period. Duration

1. If an agreement has a duration of more than one year, after one year the consumer may terminate the agreement

at any time with a period of notice that does not exceed one month, unless reasonableness and fairness dictate otherwise.

oppose termination before the end of the agreed duration.

Article 13 - Payment

1. Insofar as not otherwise agreed upon, the amounts owed by the consumer should be paid

paid within 7 working days after the start of the reflection period as referred to in article 6 paragraph 1. In case of an

agreement to provide a service, this period commences after the consumer has received confirmation of the

agreement has been received.

2. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment details provided or mentioned to the

entrepreneur.

3. In case of non-payment by the consumer, the entrepreneur has, subject to legal restrictions, the right

to charge reasonable costs made known to the consumer in advance.

Article 14 - Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicised complaints procedure and handles complaints in accordance with this complaints procedure.

2. Complaints about the implementation of the agreement must be fully and clearly described within 2 months

be submitted to the entrepreneur after the consumer has discovered the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur shall be answered within a period of 14 days from the date of

receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the

entrepreneur will respond within the 14-day period with a notice of receipt and an indication of when the consumer can expect a more

the consumer can expect a more detailed answer.

4. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute arises which is subject to the

dispute settlement.

5. In case of complaints, a consumer should first turn to the entrepreneur. It is also possible to

complaints via the European ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webshop is currently not

affiliated to a quality mark with a disputes committee.

6. A complaint does not suspend the obligations of the entrepreneur, unless the entrepreneur indicates otherwise in writing.

indicates otherwise.

7. If a complaint is found valid by the entrepreneur, the entrepreneur will, at his discretion, either replace or repair the

replace or repair the delivered products free of charge.

Article 15 - Disputes

1. On agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general conditions are subject to Dutch law. Even if the consumer resides abroad.
2. The Vienna Sales Convention does not apply.

Article 16 - Additional or different provisions

Additional provisions or provisions deviating from these general terms and conditions may not be to the

and should be recorded in writing or in such a way that they can be stored in an accessible manner by the consumer.

can be stored in an accessible manner on a durable data carrier.

Winkelwagen
Scroll naar boven